We are pleased to announce AIG’s two new entities in the European region, American International Group UK Limited (AIG UK) in London and AIG Europe S.A. (AESA), based in Luxembourg, became operational on 1 December 2018. The restructure was undertaken through a transfer of insurance business from AIG Europe Limited (AEL) to AIG UK and AESA, and a cross border merger of AEL into AESA, and was approved by the High Court of England and Wales on the 25 October 2018.  

The two-entity structure allows us to meet the needs of our clients and guarantees contract certainty for AEL policyholders after the UK leaves the European Union.

This website was established prior to the transfer in order to provide the details of the legal restructuring that completed on 1 December 2018.  You will continue to find useful information and links below regarding the restructuring. 

Please click here for information on AIG’s Business Servicing Model

Informacije o brexitu

Družba AIG trenutno posluje v Evropi preko enega pravnega subjekta: družbe AIG Europe Limited (AEL), zavarovalnice iz ZK s podružnicami po Evropi.  Izvajamo prestrukturiranje družbe AEL kot odziv na odločitev ZK, da izstopi iz Evropske unije (splošno znano kot »brexit«). S prestrukturiranjem želimo zagotoviti, da lahko tudi po brexitu še naprej zagotavljamo storitve imetnikom polic v ZK in Evropi.

Na teh straneh boste našli:

Ozadje

  • Marca 2017 smo napovedali svojo odločilno potezo o ustanovitvi nove evropske zavarovalnice v Luksemburgu.  Družba AIG predlaga, da bi imela od decembra 2018 dve zavarovalnici v Evropi – eno v ZK, za sklepanje poslov v ZK, in eno v Luksemburgu, za sklepanje poslov v EGP in Švici, ki bo imela podružnice po EGP in Švici.
  • V okviru prestrukturiranja bo družba AIG prenesla vse obstoječe zavarovalne posle družbe AEL v ZK na novo zavarovalnico v ZK, obenem pa bo prenesla obstoječe evropske posle družbe AEL, vključno vse slovenske zavarovalne police na novo družbo (AIG Europe SA) v Luksemburgu.
  • Predlagano prestrukturiranje bo izvedeno preko pravnega postopka, ki bo kombiniral prenos zavarovalnih poslov (znan kot prenos v okviru dela VII) in čezmejno združitev, za kar so potrebne odobritve regulativnega organa in sodišča.  Od aprila 2018 bomo pošiljali pisma imetnikom polic, vlagateljem zahtevkov, posrednikom in drugim zainteresiranim strankam, da bi jim posredovali podrobnosti o predlaganem prestrukturiranju in o tem, kako bi lahko to vplivalo nanje.
  • Po prestrukturiranju bo imela družba AIG en subjekt v ZK, za sklepanje poslov v ZK, in enega v Luksemburgu, za sklepanje poslov v državah EGP in Švici preko svoje mreže podružnic.

Priporočamo vam, da občasno ponovno obiščete to spletno mesto, saj bo z napredovanjem naših načrtov o prestrukturiranju na voljo več informacij.  Glejte pogosta vprašanja (FAQ) za boljše razumevanje naših načrtov.

Pogosta vprašanja

Družba AIG trenutno v Evropi posluje preko družbe AIG Europe Limited (AEL), zavarovalnice, registrirane v Združenem kraljestvu (ZK), ki je odobrena s strani Organa za bonitetno ureditev (Prudential Regulation Authority, PRA) in regulirana s strani PRA in Organa za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority, FCA). Predlagamo prenos vseh zavarovalnih poslov družbe AEL na novo odobreni zavarovalnici v okviru skupine AIG Group (v nadaljevanju: predlagani prenos). Novo odobreni zavarovalnici sta American International Group UK Limited (v nadaljevanju: AIG UK) in AIG Europe SA (v nadaljevanju: AIG Europe). Vsi zavarovalni posli družbe AEL v zvezi z ZK bodo preneseni na družbo AIG UK, vsi zavarovalni posli družbe AEL v zvezi z Evropo pa bodo preneseni na družbo AIG Europe.

Predlagani prenos tvori del prestrukturiranja, ki ga izvaja skupina AIG Group v odziv na odločitev ljudstva ZK, da zapustijo Evropsko unijo (EU) (splošno znano kot »brexit«). Rezultat procesa brexit bo izstop ZK iz EU 29. marca 2019. Predlaganega prenosa se lotevamo v okviru našega širšega prestrukturiranja, da bi tudi po brexitu še naprej lahko zagotavljali storitve našim imetnikom polic in sklepali nove zavarovalne posle v vsej Evropi.

Predlagani prenos bo izveden s kombiniranim prenosom zavarovalnih poslov v okviru dela VII Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Financial Services and Markets Act, v nadaljevanju: FSMA) in čezmejno združitvijo v okviru evropske direktive o čezmejnih združitvah (v nadaljevanju: združitev). Nadaljnje informacije o pravnem postopku bodo posredovane marca 2018.

Predvideno je, da bo predlagani prenos začel učinkovati 1. decembra 2018. Od aprila 2018 naprej bomo vzpostavljali stike z imetniki polic, vlagatelji zahtevkov in drugimi zainteresiranimi strankami, da bi jim posredovali dodatne informacije o predlaganem prenosu, podrobnosti o tem, kako lahko izrazijo svoje pripombe ali zastavijo vprašanja, ter o pravicah, ki jih imajo, če menijo, da bi lahko predlagani prenos negativno vplival nanje.

Odločitev družbe AIG, da za svoj evropski sedež izbere Luksemburg, je bila sprejeta na podlagi kombinacije razlogov, po temeljitem pregledu možnih lokacij. Večina poslov, ki jih bomo sklenili iz subjekta v Luksemburgu, bo v celinski Evropi, zemljepisni položaj Luksemburga v osrčju evropskega trga pa je prednost. Luksemburg je osrednja država članica Evropske unije, ima stabilno gospodarstvo, izkušen ter visoko spoštovan regulator zavarovalniškega trga in je središčna točka za finančne storitve na splošno. Družbo AIG Europe bo urejal okvir, določen z direktivo Solventnost II, kot se izvaja v Luksemburgu, in ki imetnikom polic zagotavlja visoko raven zaščite.

Družba AIG Europe je registrirana v Luksemburgu in bo poslovala s sedeža v mestu Luxembourg. Subjekt bo odobren s strani regulatorja zavarovalniškega trga Luksemburga, Komisariata za zavarovanje (Commissariat aux Assurances, CAA). Subjekt je družba skupine AIG Group in bo posloval kot nova zavarovalnica skupine AIG Group v Evropi ter ponujal zavarovalne izdelke in rešitve v celinski Evropi, kot je to prej počela družba AEL. Iste ekipe bodo še naprej zagotavljale strokovno sklepanje polic in obravnavo zahtevkov, kot to počnejo zdaj, naši podatki za stik pa bodo ostali enaki.

Da. Predlagani prenos se nanaša na vse police družbe AEL (vključno z njenimi policami v ZK, EGP in preostalem svetu). Če Višje sodišče Anglije in Walesa (v nadaljevanju: Višje sodišče) potrdi predlagani prenos, bo njegova odločitev po angleškem pravu zavezovala vse imetnike polic in bo priznana v vseh drugih jurisdikcijah EGP.

Namen pravnega in regulativnega okvira, ki se nanaša na predlagani prenos, je zagotoviti, da se zaščitijo interesi imetnikov polic ter da ne bo negativnega vpliva na varnost in korist vseh skupin imetnikov polic družbe AEL. V okviru predlaganega prenosa bodo interesi vseh naših imetnikov polic zaščiteni s postopkom temeljitega pregleda, ki vključuje:

  • imenovanje neodvisnega strokovnjaka za pripravo poročila za Višje sodišče o verjetnem vplivu predlaganega prenosa na imetnike polic;
  • možnost, da imetniki polic ter zainteresirane stranke ugovarjajo ali izrazijo pomisleke v zvezi s predlaganim prenosom, bodisi Višjemu sodišču bodisi družbi AIG, potem pa se izraženi pomisleki posredujejo PRA, FCA, neodvisnemu strokovnjaku in Višjemu sodišču;
  • tesno posvetovanje s PRA in FCA, ki bosta zagotovila tudi poročilo o predlaganem prenosu za Višje sodišče;
  • odobritev predlaganega prenosa s strani Višjega sodišča.

Tesno spremljamo politične dogodke in jih bomo obravnavali, če bodo zagotavljali bolj zanesljiv časovni okvir in strukturo za prihodnji odnos med ZK in Evropo.  Naša trenutna prioriteta je zagotoviti, da lahko še naprej zagotavljamo storitve našim imetnikom polic in tudi po brexitu še vedno sklepamo nove zavarovalne posle v vsej Evropi.  Zato trenutno ne predvidevamo nobenih sprememb naših načrtov o prestrukturiranju.